با پوزش فراوأن٬ برای احتراز از مشکلات ممکن تحت تحریم های ایالات متحده شرکت ماشربروم برای توضیع
چای از سماور" تقاضای مجوّز در ایران نکرده است و این موسیقی را در ایران عرضه نمیکند"